ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Ἀθῆναι, Προεδρικὸν Μέγαρον, 20.12.1988.  Ἀπὸ τὴν καθιερωθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Προέδρου Χρήστου Σαρτζετάκη έτησίαν ἑορτὴν εἰς τὸ Προεδρικὸν Μέγαρον διὰ τὰ παιδιὰ τῶν Ἱδρυμάτων Ἀττικῆς. Πρόεδρος μὲ τὴν σύζυγόν του καὶ τὴν θυγατέρα των χαιρετοῦν τὰ παιδάκια.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ