ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Ἀθῆναι, 13.12.1988. Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Πορτογαλίας Μάριο Σοάρες καὶ τὴν σύζυγόν του, κατὰ τὴν ἐπίσημον ἐπίσκεψίν των εἰς τὴν Ἑλλάδα.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ