ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Πεκῖνον, Ναὸς τοῦ Οὐρανοῦ, 20.4.1988. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Κίναν. Εἰς τὴν «ἀπηγορευμένην πόλιν», τὸ Προεδρικὸν ζεῦγος, Χρῆστος καὶ Ἔφη Σαρτζετάκη.
Κίνα, 21.4.1988. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Κίναν. Εἰς τὸ Σινικὸν Τεῖχος, τὸ Προεδρικὸν ζεῦγος Χρήστου καὶ Ἔφης Σαρτζετάκη.
Κίνα, Σιάν, 22.4.1988. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Κίναν. Ξενάγησις τοῦ Προεδρικοῦ ζεύγους Χρήστου καὶ Ἔφης Σαρτζετάκη εἰς τὸ Μουσεῖον τῶν Πολεμιστῶν καὶ Ἀλόγων («νεκροταφεῖον» ἀγαλματιδίων στρατιωτῶν).
Προεδρικὸν Μέγαρον, 24.5.1988. Μὲ τὸν Ὑπουργὸν Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Μεσοὺτ Γιλμάζ.
Πράγα, Château de Prague, Salon vert, 25.5.1988. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Τσεχοσλοβακίαν. Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Σοσιαλιστικῆς Δημοκρατίας τῆς Τσεχοσλοβακίας
Γκουστὰβ Χοῦσακ.
Πράγα, Château de Prague, 25.5.1988. Ἐπίσημος ἐπίσκεψιςεἰς Τσεχοσλοβακίαν. Προσφώνησιςτοῦ Προέδρου τῆς Σοσιαλιστικῆς Δημοκρατίαςτῆς Τσεχοσλοβακίας Γκουστὰβ Χοῦσακ κατὰ τὸ παρατεθὲν πρὸςτιμὴν τοῦ Προεδρικοῦ ζεύγους Χρήστου καὶ Ἔφης Σαρτζετάκη δεῖπνον.
     
Προεδρικὸν Μέγαρον, 15.6.1988.  Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Τουρκίας Τουργκοὺτ  Ὀζἀλ.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 16.6.1988.  Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Βενεζουέλας
Δρ. Χάϊμε Λουσίντσι.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 25.8.1988. Μὲ τὸν Γενικὸν Γραμματέα τοῦ Ἀραβικοῦ Συνδέσμου
Σάντλι Κλίμπι.
ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 3
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ