ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Πράγα, Château de Prague, Salon vert, 25.5.1988. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Τσεχοσλοβακίαν. Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Σοσιαλιστικῆς Δημοκρατίας τῆς Τσεχοσλοβακίας Γκουστὰβ Χοῦσακ.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ