ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Κίνα, 21.4.1988. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Κίναν. Εἰς τὸ Σινικὸν Τεῖχος, τὸ Προεδρικὸν ζεῦγος Χρήστου καὶ Ἔφης Σαρτζετάκη.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ