ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Κίνα, Σιάν, 22.4.1988. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Κίναν. Ξενάγησις τοῦ Προεδρικοῦ ζεύγους Χρήστου καὶ Ἔφης Σαρτζετάκη εἰς τὸ Μουσεῖον τῶν Πολεμιστῶν καὶ Ἀλόγων («νεκροταφεῖον» ἀγαλματιδίων στρατιωτῶν).

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ