ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Πεκῖνον, Ναὸς τοῦ Οὐρανοῦ, 20.4.1988. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς Κίναν. Εἰς τὴν «ἀπηγορευμένην πόλιν», τὸ Προεδρικὸν ζεῦγος, Χρῆστος καὶ Ἔφη Σαρτζετάκη.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ