ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Μαδρίτη, Βασιλικὰ Ἀνάκτορα, 26.6.1989. Γεῦμα τῶν Βασιλέων πρὸς τιμὴν τῶν μετεχόντων εἰς τὸ Εὐρωπαϊκὸν Συμβούλιον Κορυφῆς.  Συνομιλία μὲ τὸν Βασιλέα τῆς Ἱσπανίας
Χουὰν Κάρλος.
Μαδρίτη, Palais des Congrès, 27.6.1989. Εὐρωπαϊκὸν Συμβούλιον Κορυφῆς. Μὲ τοὺς λοιποὺς Ἡγέτας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 1.7.1989.
Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς
«Νέας Δημοκρατίας»
Κωνσταντῖνον Μητσοτάκην.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 1.7.1989. Ἀνάθεσις εἰς τὸν Τζαννῆν Τζαννετάκην, βουλευτὴν τῆς «Νέας Δημοκρατίας», τῆς ἐντολῆς σχηματισμοῦ νέας Κυβερνήσεως.
Προεδρικὸν Μέγαρον, κῆπος, 24.7.1989. Δεξίωσις διὰ τὴν ἐπέτειον ἀποκαταστάσεως τῆς δημοκρατικῆς νομιμότητος. Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν Τζαννῆν Τζαννετάκην καὶ τοὺς Κωνσταντῖνον Μητσοτάκην (Πρόεδρον τῆς Νέας Δημοκρατίας), μετὰ τῆς συζύγου του, Χαρίλαον Φλωράκην (Γενικὸν Γραμματέα τοῦ Κ.Κ.Ε.) καὶ Λεωνίδαν Κύρκον (Πρόεδρον τῆς Ε.ΑΡ.).
Προεδρικὸν Μέγαρον, 26.7.1989.  Μὲ τὸν Πρόεδρον τοῦ «Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ»τῆς Κύπρου
Γλαῦκον Κληρίδην.
     
Προεδρικὸν Μέγαρον, 28.7.1989. Μὲ τὴν νέαν ἡγεσίαν τοῦ Ἀρείου Πάγου, Πρόεδρον Ἰωάννην Γρίβαν, Εἰσαγγελέα Γεώργιον Πλαγιαννᾶκον, Ἀντιπροέδρους Γεώργιον Βολτῆν, Ἰωάννην Χριστιανόπουλον καὶ Ἑρμοκράτην  Χριστοφορίδην.
Θεσσαλονίκη, θέατρον Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, 30.7.1989. Κήρυξις ἐνάρξεως ἐργασιῶν τοῦ 5ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων Ἀμερικῆς, Καναδᾶ, Αὐστραλίας καὶ Νέας Ζηλανδίας.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 1.9.1989. 
Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς
Δημοκρατίας τῆς Μάλτας 
Βίνσεντ Ταμπόνε.
ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 3
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ