ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Προεδρικὸν Μέγαρον, 1.7.1989. Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς «Νέας Δημοκρατίας»Κωνσταντῖνον Μητσοτάκην.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ