ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Προεδρικὸν Μέγαρον, κῆπος, 24.7.1989. Δεξίωσις διὰ τὴν ἐπέτειον ἀποκαταστάσεως τῆς δημοκρατικῆς νομιμότητος. Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν Τζαννῆν Τζαννετάκην καὶ τοὺς Κωνσταντῖνον Μητσοτάκην (Πρόεδρον τῆς Νέας Δημοκρατίας), μετὰ τῆς συζύγου του, Χαρίλαον Φλωράκην (Γενικὸν Γραμματέα τοῦ Κ.Κ.Ε.) καὶ Λεωνίδαν Κύρκον (Πρόεδρον τῆς Ε.ΑΡ.).

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ