ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Προεδρικὸν Μέγαρον, 28.7.1989. Μὲ τὴν νέαν ἡγεσίαν τοῦ Ἀρείου Πάγου, Πρόεδρον Ἰωάννην Γρίβαν, Εἰσαγγελέα Γεώργιον Πλαγιαννᾶκον, Ἀντιπροέδρους Γεώργιον Βολτῆν, Ἰωάννην Χριστιανόπουλον καὶ Ἑρμοκράτην  Χριστοφορίδην.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ