ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1989
Προεδρικὸν Μέγαρον, 3.10.1989. Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Ἑνώσεως Δημοκρατικοῦ Κέντρου (Ε.ΔΗ.Κ.) Ἰωάννην Ζίγδην.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ