ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Προεδρικὸν Μέγαρον, 28.2.1986. Δεξίωσις πρὸς τιμὴν τῶν μελῶν τῶν Ἀνωτάτων Δικαστηρίων καὶ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Τὸ Προεδρικὸν ζεῦγος μὲ τὸ Πρωθυπουργικὸν ζεῦγος Ἀνδρέα καὶ Μαργαρίτας Παπανδρέου.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ