ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1988
Προεδρικὸν Μἐγαρον, 29.3.1988. Μὲ τὸν Ὑπουργὸν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἰσλαμικῆς Δημοκρατίας τοῦ Ἰράν Ἀλὶ Ἀκμπὰρ Βελαγιατί.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ