ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΚΑΝΑΔΑ 1999
Απὸ τὸ χορευτικὸν δεῖπνον τῆς 10.9.2001 μὲ συμμετοχὴν ἄνω τῶν 750 ὁμογενῶν. Χορευτικὸς ὅμιλος ἀπὸ Κρητικόπουλα..
Πρόγευμα  εἰς τὸ ξενοδοχεῖον μὲ ὁμοχωρίους (Σκληθριῶτες).
Είς τοὺς καταρράκτες τοῦ Νιαγάρα, οἰκογενειακῶς καὶ μὲ ὁμοχωρίους (Σκληθριῶτες).
     
Μὲ τὸν χορευτικὸν ὅμιλον τῆς Παμμακεδονικῆς Ἑνώσεως .
Ὁμιλία σὲ συγκέντρωσι τῆς Παμμακεδονικῆς Ἑνώσεως.
ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 4
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ