1929-1962
Κλεισούρα Καστοριᾶς, Ὀκτώβριος 1956. Εἰς τὸ γραφεῖον μου, τοῦ Εἰρηνοδίκου.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ