ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Προεδρικὸν Μέγαρον,  25.4.1986.  Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Κυβερνήσεως τῆς Αὐστραλίας Ρόμπερτ Χώκ.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ