ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Προεδρικὸν Μέγαρον, 3.4.1986.
Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Σπῦρον Κυπριανοῦ.
Προεδρικὸν Μέγαρον,  25.4.1986. 
Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Κυβερνήσεως τῆς Αὐστραλίας Ρόμπερτ Χώκ.
Προεδρικὸν Μέγαρον, 4.5.1986. Πάσχα, οἰκογενειακῶς, μὲ τὴν Προεδρικὴν Φρουράν.
Ἀεροδρόμιον Ὀρλὺ Παρισίων,  12.5.1986.
Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Γαλλίαν. Κατὰ τὴν ὑποδοχήν.
Μὲ τὸν Πρόεδρον τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας
Φρανσουὰ Μιττερράν.
Μέγαρον τῶν Ἠλυσίων, Παρίσιοι, 12.5.1986.
Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Γαλλίαν. Ὑποδοχὴ ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας
Φρανσουὰ Μιττερράν.
Μέγαρον τῶν Ἠλυσίων, Παρίσιοι, 12.5.1986. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Γαλλίαν. Κατ’ ἰδίαν συνομιλία μετὰ τοῦ Προέδρου τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας
Φρανσουὰ Μιττερράν.
     
Δημαρχεῖον Παρισίων,  13.5.1986. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Γαλλίαν.  Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν
καὶ Δήμαρχον Παρισίων

Ζὰκ Σιράκ.
Παρίσιοι, Palais des Affaires Étrangères  13.5.1986.
Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Γαλλίαν.  Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν καὶ Δήμαρχον Παρισίων Ζὰκ Σιράκ εἰς παρατεθὲν ὑπ’ αὐτοῦ δεῖπνον.
Παρίσιοι, 13.5.1986. Ὁ Πρόεδρος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης τιμᾶται εἰς πανηγυρικὴν συνεδρίασιν τοῦ Ἀνωτάτου (Ἁκυρωτικοῦ) Δικαστηρίου (Ἀρείου Πάγου) τῆς Γαλλίας (Cour de Cassation). Κατὰ τὴν ὑποδοχήν, μὲ τὴν Πρόεδρον τοῦ Δικαστηρίου
Simone
Rozés.
ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 4
     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ