ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Δημαρχεῖον Παρισίων,  13.5.1986. Ἐπίσημος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Γαλλίαν.  Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν καὶ Δήμαρχον Παρισίων Ζὰκ Σιράκ.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ