ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Προεδρικὸν Μέγαρον, 4.5.1986. Πάσχα, οἰκογενειακῶς, μὲ τὴν Προεδρικὴν Φρουράν.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ