ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Προεδρικὸν Μέγαρον,  4.6.1986. Μὲ τὸν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων Δωρόθεον.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ