ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1986
Προεδρικὸν Μέγαρον, 1.12.1986.  Μὲ ἀντιπροσωπείαν Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ