ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1987
Προεδρικὸν Μέγαρον, 7.10.1987. Μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Βορείου Αὐστραλιανῆς Περιοχῆς Στὴβ Χάττον.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ