ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1987
Ἀεροδρόμιον Ἀθηνῶν. Ἐπίσημος ὑποδοχὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Δημητρίου.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ