ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1987
Προεδρικὸν Μέγαρον, 13.11.1987.  Ἐπίσημον δεῖπνον πρὸς τιμὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Δημητρίου.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ