ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΚΑΝΑΔΑ 1999
Απὸ τὸ χορευτικὸν δεῖπνον τῆς 10.9.2001 μὲ συμμετοχὴν ἄνω τῶν 750 ὁμογενῶν. Χαιρετισμὸς στοὺς συνδαιτημόνες. Μὲ τὸν Πρόεδρον τοῦ Ἀλληλοβοηθητικοῦ Συλλόγου Σκλήθρου «Ἁγία Παρασκευὴ» Γεώργιον Καραϊσκάκην κατὰ τὴν ἀνταλλαγὴν δώρων. Χορευτικὸς ὅμιλος ἀπὸ Κρητικόπουλα.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ