1929-1962
 ’Ακρόπολις Ἀθηνῶν, 25.11.1956. Παραμονὴ Παρεδρικῶν ἐξετάσεων.

     
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ